• 0936 006 058
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khóa học lập trình php cơ bản

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
Tổng số buổi học : 10 buổi
BUỔI 1: TỔNG QUAN PHP – SETUP MÔI TRƯỜNG

1. Nắm được tổng quát về PHP (lịch sử, các phiên bản…)

2. Biết được PHP là gì và có thể làm gì?

3. Hiểu rõ các đặc trưng của PHP so với các ngôn ngữ khác

1. Cài đặt được PHP, Apache, MySQL.

2. Thiết lập được môi trường phát triển, làm quen được với các IDE thường sử dụng

3. Biết cách cấu hình VirtualHost trong Apache và các cấu hình khác trong php.ini

4. Biết cách sử dụng Xdebug để debug app trong Netbeans

5. Hướng dẫn cách làm việc và quản lý code trên GIT

 

BUỔI 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN HTTP, HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRÊN TRÌNH DUYỆT

2.1 Giao thức HTTP:
1. Hiểu được giao thức HTTP là gì, nguyên tắc hoạt động.

2. Hiểu được cấu trúc của HTTP Request và HTTP Response và mối liên quan giữa chúng với PHP.

3. Hiểu được cách thức hoạt động của client (browser) và server (web server)

4. Phân biệt được sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS

2.2: Outputting Data trên trình duyệt
1. Hiểu được cách thức code PHP chạy và output kết quả cho trình duyệt

2. Nắm được các phương pháp comment trong code PHP, ý nghĩa các thẻ đóng/mở trong code PHP

3. Nắm được các phướng pháp để output thông tin ra trình duyệt, sự khác nhau giữa các hàm print(), echo(), printf(), sprintf(), var_dump()

BUỔI 3: BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, PHẠM VI CỦA BIẾN, BIỂU THỨC

3.1 Variables (Biến)
1. Nắm được cách khai báo biến, gán giá trị cho biến

2. Phân biệt được giữa gán theo giá trị và gán theo tham chiếu

3. Hiểu được về phạm vi của các biến, phân biệt được sự khác nhau của các phạm vi.

4. Hiểu được khái niệm Static variable

5. Hiểu được khái niệm superglobal variable và các biến superglobal hay dùng: $_POST, $_GET, $_REQUESt, $_SESSION, $_COOKIE, $_SERVER, $_ENV

6. Biết cách sử dụng Variable Variables

3.2. Constants (Hằng)
1. Biết cách khai báo hằng
2. Nắm được sự khác nhau giữa kiểu khai báo sử dụng hàm define() và từ khóa const

3.3. Expressions
1. Nắm được các loại toán tử và cách sử dụng

2. Nắm được thứ tự ưu tiên thực hiện các toán tử

3. Biết cách kết hợp các toán tử sử dụng dấu ngoặc

4. Nắm được các loại toán tử khả dụng cho từng loại dữ liệu. String có những toán tử nào, Array có những toán tử nào, Boolean có những kiểu dữ liệu nào.

BUỔI 4: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN, VÒNG LẶP

1. Hiểu và nắm được cách sử dụng cấu trúc điều khiển: if, else, elseif, switch case, while, do..while, for, foreach, break, goto, continue

2. Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của include, require, include_once, require_once

BUỔI 5: GIỚI THIỆU HÀM XỬ LÝ TRONG PHP , MẢNG VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ MẢNG

5.1. Functions (Hàm)
1. Nắm được cách khai báo 1 function

2. Nắm được cách khai báo hàm trả về giá trị và hàm không trả về giá trị

3. Nắm được cách khai báo hàm truyền tham số theo giá trị và khai báo hàm truyền tham số theo tham chiếu, hiểu được sự khác nhau giữa việc truyền tham số theo giá trị và theo tham chiếu

4. Biết cách khai báo hàm sử dụng tham số mặc định

5. Biết được cách trả về nhiều giá trị sử dụng từ khóa list

6. Hiểu được khái niệm đệ quy và cách dùng đệ quy

5.2. Array (Mảng)

1. Hiểu được khái niệm mảng là gì? Nắm được cách khai báo 1 mảng, in dữ liệu từ mảng ra trình duyệt

2. Nắm được các hàm để thêm/xóa giá trị trong mảng, các hàm để sắp xếp mảng, xác định vị trí, thành phần trong mảng

3. Cách gộp mảng, cắt mảng và nối mảng

4. Biết được 1 số hàm hữu ích khác để thao tác với mảng: array_keys(), array_values(), array_flip(), array_rand()...

BUỔI 6: XỬ LÝ I/O, COOKIE , SESSION, ERRORS VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRY, CATCH, ECEPTION , LÀM QUEN CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN

1. Sử dụng được Phương thức gửi và nhận dữ liệu trong PHP;
2. Hiểu được bản chất và cơ chế hoạt động Cookie, Session trong ngôn ngữ lập trình PHP.
3. Nắm chắc các thuật toán căn bản trong ngôn ngữ lập trình PHP như: Search Algorithms, Sort Algorithms, Link Analysis, Integer Factorization, Fourier Transform Algorithms
4. Có kỹ năng debug và xử lý ngoại lệ try catch exception, php errors

[ PHẦN 3: PHP & MYSQL ]
Thời lượng:  4  buổi
BUỔI 1: LÀM QUEN VỚI CSDL

1. Hiểu được tầm quan trọng CSDL, vai trò của CSDL trong 1 dự án Web
2. Năm được Cài đặt và tạo CSDL trong PHP

BUỔI 2: GIỚI THIỆU VÀ QUẢN LÝ DATABASE BẰNG PHPMYADMIN, NAVICAT

1. Tìm hiểu về Database, Table, các kiểu dữ liệu trong CSDL
2. Quản lý database sử dụng giao diện phpmyadmin, Navicat

BUỔI 3: CÁC CÂU LỆNH CƠ BẢN VỚI CSDL

1. Vận dụng được Các câu lệnh truy vấn, thao tác CSDL: thêm, sửa, xóa, truy vấn, sắp xếp, nhóm,…
2. Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng trong CSDL

BUỔI 4: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, SỬ DỤNG THƯ VIỆN PDO

1. Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu; giải quyết các quan hệ trong CSDL
2. Kết hợp PHP và MySQL – thư viện PDO


Công ty cổ phần Vạn Tín Việt

  • Địa chỉ : Số 326 ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Nguyễn Trãi, TP Hà Nội
  • Hotline:0936 006 058 - 024 6288 1996
  • Email: contact@softway.vn
  • Website: www.softway.vn

Hotline tư vấn 24/7 :0936 006 058

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi dùng uy tín của mình để cam kết đem tới cho khách hàng dịch vụ tiết kiệm và uy tín nhất tại Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về email: contact@softway.vn hoặc liên hệ trực tiếp hotline:0936 006 058

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

0936.006.058
0936.006.058