• 0936 006 058
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LẬP TRÌNH JAVA WEB FULLSTACK

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

KHI THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA BẠN SẼ:

- Làm chủ kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

- Nắm vững câu lệnh điều khiển, truy vấn tương tác cùng với CSDL.

- Có khả năng phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho doanh nghiệp trên nền tảng: J2EE, Servlet, JSP.

- Nắm vững mô hình và kiến thức nền tảng Spring MVC để xây dựng cấu trúc web với java tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

- Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

- Nhận chứng nhận do Hệ thống đào tạo CNTT Softway cấp

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình web với java tới các doanh nghiệp liên kết với Softway

 

TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Học phí:

Ưu đãi 35% học phí cho 05 Học viên khi đăng ký nhập học sớm

Số giờ học: 

 135h

Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học lập trình web với Java phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Khóa học cũng dành cho các bạn yêu thích Công nghệ thông tin và đam mê với lập trình web mong muốn phát triển sự nghiệp với ngôn ngữ java.

- Khóa học cũng phù hợp cho nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn phát triển web với Java.
- Các công nghệ sử dụng :
+ Tool: Intellij; MySQL Workbench, Boostrap
+ FrameWork :Java Spring Boot + Spring MVC + Spring Security+JPA
+ Template Egine : Thymeleaf

PHẦN 1: FRONT - END

  
[ PHẦN 1: FRONTEND ]
Thời lượng:  15  buổi
BUỔI 1: CÁC THẺ HTML CƠ BẢN VÀ CÀI ĐẶT CÁC TOOL THÔNG DỤNG

- Giới thiệu các tool làm việc cần thiết
- Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML
- Các thẻ tag HTML cơ bản
- Sự cải tiến trong HTML5
- Thực hành theo các thẻ tương ứng

BUỔI 2: THỰC HÀNH HTML VÀ TOOL TƯƠNG ỨNG, HIỂU CƠ BẢN VỀ THẺ DIV

- Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…
- Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML
- Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table

BUỔI 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG DỰNG TRANG WEB

- Giới thiệu về CSS Selector
- Giới thiệu Box model
- Giới thiệu về display trong CSS
- Thực hành về display
- Giới thiệu một phần position
- Thực hành về position

BUỔI 4: HIỂU VỀ FLOAT, NGOÀI RA THỰC HÀNH VỚI AFTER, BEFORE TRONG CSS

- Giới thiệu về after/before trong CSS
- Thực hành về after/before
- Giới thiệu về float
- Thực hành về float
- Giới thiệu về clearfix

BUỔI 5: DỰNG TRANG THEO CỘT

- Giới thiệu cách dựng trang theo cột
- Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả
- Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó

BUỔI 6: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN BAO GỒM BREADCRUMB, DROPDOWN, MENU ĐA CẤP

- Thực hành với breadcrumb
- Thực hành với dropdown
- Thực hành với menu đa cấp

BUỔI 7: LÀM QUEN VỚI JAVASCRIPT

- Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh, biến
- Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript
- Giới thiệu về câu lệnh lặp
- Giới thiệu về câu lệnh điều kiện
- Thực hành

BUỔI 8: MẢNG DỮ LIỆU (ARRAY) TRONG JAVASCRIPT

- Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript
- Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu
- Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất
- Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng
- Bài toán sắp xếp mảng

BUỔI 9: CHUỖI (STRING) TRONG JAVASCRIPT

- Giới thiệu về chuỗi trong Javascript
- Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi
- Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi
- Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi
- Thực hành

BUỔI 10: GIỚI THIỆU VỀ JSON VÀ OBJECT TRONG JAVASCRIPT

- Giới thiệu về object trong Javascript
- Các bài toán liên quan tới Object
- Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify
- Thực hành

BUỔI 11: GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC TRƯNG TRONG JAVASCRIPT VÀ FUNCTION

- Làm quen với bài toán xử lý thông qua function
- Bài toán giải phương trình bậc nhất
- Bài toán giải phương trình bậc hai
- Giới thiệu đặc trưng trong Javascript

BUỔI 12: GIỚI THIỆU VỀ DOM, JAVASCRIPT THAO TÁC VỚI DOM NHƯ THẾ NÀO

- Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng
- Thực hành thêm DOM
- Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản

BUỔI 13: GIỚI THIỆU VỀ JQUERY, JQUERY XỬ LÝ SỰ KIỆN, THAO TÁC TRÊN DOM NHƯ THẾ NÀO

- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện
- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM
- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete

BUỔI 14: GIỚI THIỆU VỀ LUỒNG CHƯƠNG TRÌNH KHI VIẾT JAVASCRIPT

- Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript
- Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)
- Thực hành

BUỔI 15: LÀM QUEN VỚI BOOTSTRAP VÀ TỔNG KẾT HỌC PHẦN FRONTEND

- Hoàn thiện ứng dụng AS/AC
- Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản
- Phân chia đề tài cho học phần và kết thúc
- Công nghệ sử dụng Js: jquery, react, chartjs và một số thư viện js thông dụng Thymeleaf Jsp

PHẦN 2: BACK-END

  
[ PHẦN 2: BACK-END ]
Thời lượng:  30  buổi
BUỔI 1: TỔNG QUAN VỀ JAVA TẠO CHƯƠNG TRÌNH JAVA CƠ BẢN

-Hiểu về thì trường lao động hiện tại
- Java là gì, Lịch sử Java, Các đặc điểm java
- Các tool cần thiết, Cài đặt môi trường phát triển
- Tạo ứng dụng Java đơn giản
- Nâng cấp ứng dụng
- Tính toán số học
- Các biểu thức điều kiện

BUỔI 2: LỚP - ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG THỨC

- Classes - Lớp
- Objects - Đối tượng
- Methods - Phương thức double vs float: so sánh 2 kiểu dữ liệu lưu trữ số thực

BUỔI 3: LUỒNG ĐIỀU KHIỂN

-  Điều kiện if
- Điều kiện if ... else
- Vòng lặp while
- Toán tử tăng giảm

BUỔI 4: LUỒNG ĐIỀU KHIỂN

- Vòng lặp for
- Vòng lặp do – while
- switch – case
- break & continue
- Toán tử logic

BUỔI 5: PHƯƠNG THỨC - CHI TIẾT ARRAYS - ARRAYLIST

- Phương thức tĩnh - Static method
- Nạp chồng toán tử - Overload method
- Mảng - array
- Cấu trúc dữ liệu ArrayList

BUỔI 6: LỚP - CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG - CHI TIẾT

-Kiểm soát truy cập tới đối tượng
- Từ khóa this
- Nạp chồng hàm khởi tạo
- Lưu ý về Get/Set methods

BUỔI 7: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - KẾ THỪA

- Superclasses – Subclasses
- Mối quan hệ giữ Superclass và Subclass
- Hàm khởi tạo trong Subclass
- Lập trình với kế thừa

BUỔI 8: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - ĐA HÌNH

- Đa hình – Polymorphism
- Thể hiện của đa hình
- Abstract Class – Abstract Method
- Interface

BUỔI 9: CHUỖI (STRING) TRONG JAVASCRIPT

- 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng
- Immutable type – String class
- Mutable type – StringBuider & StringBuffer
- Deep Copy vs Shallow Copy

BUỔI 10: JAVA COLLECTION

- Xử lý ngoại lệ
- Các loại Ngoại lệ
- Khối try/catch/finally
- Chuỗi ngoại lệ
- Khai báo ngoại lệ

BUỔI 11: JAVA COLLECTION

- Tổng quan về Collections
- Kiểu Wrapper
- Autoboxing vs Auto-Unboxing
- Collection interface & Collections class
- Lists
- ArrayList – Vector – LinkedList
- Collections methods

BUỔI 12: JAVA COLLECTIONS

- Tổng quan về Collections
- Kiểu Wrapper
- Autoboxing vs Auto-Unboxing
- Collection interface & Collections class
- Lists
- ArrayList – Vector – LinkedList
- Collections methods

BUỔI 13: LẬP TRÌNH TỔNG QUÁT UNIT TEST

-  Tại sao cần Generic
- Generic methods
- Generic class
- Unit test - Junit
- Áp dụng Unit-Test vào project thực tế
- Code coverage

BUỔI 14: MẪU THIẾT KẾ

- Hiểu về lý thuyết mãu thiết kế
- Tập trung vào 1,2 mẫu Design Pattern cơ bản, phổ biến hay sử dụng
- Sử dụng các mẫu thiết kế cơ bản: singleton, factory, ...

BUỔI 15: CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG WEB GIỚI THIỆU VỀ SPRING - TẠO CHƯƠNG TRÌNH - SPRING MVC & SPRING REST

-  Spring framework là gì ?/Tại sao lựa chọn Spring?/ Thành phần/ Tính chất chính trong Spring/ Các annotation trong Spring/
- Mô hình MVC/ Tạo Project Spring MVC/ Anotation trong Spring MVC/ Tạo project Spring MVC Annotation
- Anotation Spring MVC: @RequestMapping, @PathVariable, @RequestParam, @ResponseBody, @RestController
- Cài đặt môi trường, Server Apache Tomcat, hướng dẫn thiết đặt
- Sử dụng Eclipse tạo ứng dụng Spring MVC & Spring REST demo đầu tiên

BUỔI 16: REST CONTROLLER

-Rest API là gì ?
- Postman là gì? Cách cài đặt và sử dụng công cụ Test API Postman ?
- Hướng dẫn sử dụng 1 số phương thức:
+ GET endpoint
+ POST endpoint
+ PUT endpoint
+ DELETE endpoint
- Giới thiệu Json, Xử lý Json
Spring Boot:
- SpringBoot là gì ?/ Các cách tạo SpringBoot Project/Restfull API CRUD với
- Spring Boot/ Spring boot với thymeleaf

BUỔI 17: SP5ING - GIẢI THÍCH

-  Nguyên lý SOLID
- Annotation, Spring Annotations: @Autowired, @Component, @Service, @Repository, @Configuration, @Primary....
- Dependency inversion in Spring: A few more examples..., IOC Container, Application Context and Bean Factory

BUỔI 18: JDB-ORM-JPA

- JDBC, Setting up a project with JDBC, JPA, DB and Web Dependencies
- ORM – Object Relational Mapping
- JPA – Java Persistance API

BUỔI 19: CƠ SỞ DỮ LIỆU: TẠO CSDL, TẠO BẢNG, THÊM DỮ LIỆU JPA

- Cơ sở dữ liệu
- MySQL
- Tạo Database – Table – Insert Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để thêm dữ liệ

BUỔI 20: CƠ SỞ DỮ LIỆU: TẠO CSDL, TẠO BẢNG, THÊM DỮ LIỆU JPA

- Cơ sở dữ liệu
- MySQL
- Tạo Database – Table – Insert Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để thêm dữ liệu

BUỔI 21: CƠ SỞ DỮ LIỆU: SỬA, XÓA, TRUY XUẤT DỮ LIỆU JPA

-  Tìm kiếm dữ liệu – Select Query
- Cập nhật dữ liệu – Update Query
- Xóa dữ liệu – Delete Query
- Sử dụng JPA - Hibernate để lấy, sửa, xóa dữ liệu

BUỔI 22: TÌM KIẾM DỮ LIỆU – SELECT QUERY CẬP NHẬT DỮ LIỆU – UPDATE QUERY XÓA DỮ LIỆU – DELETE QUERY SỬ DỤNG JPA - HIBERNATE ĐỂ LẤY, SỬA, XÓA DỮ LIỆU

-  Thực hành
- Thuộc tính suy diễn
- Sắp xếp dữ liệu
- Truy vấn nhóm
- Quan hệ trong CSDL

BUỔI 23: CƠ SỞ DỮ LIỆU: CÁC PHÉP NỐI (JOIN) JPA: RELATIONAL MAPPING - ONE TO ONE

-- Các phép nối bảng dữ liệu
- Inner join
- Left join
- Self join
- Entity Relationships - One to one

BUỔI 24: JPA: RELATIONAL MAPPING - MANY TO MANY

-Entity Relationships: Many to Many
- Entity state - Persistence context

BUỔI 25: GIỚI THIỆU VỀ JQUERY, JQUERY XỬ LÝ SỰ KIỆN, THAO TÁC TRÊN DOM NHƯ THẾ NÀO

- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện
- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM
- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete

BUỔI 26: SPRING SECURITY

- Spring Security
- Cơ chế
- Thành phần
- JWT
- Spring Security - JWT

BUỔI 27: KẾT NỐI FRONT-END - BACK-END. HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG UNIT TEST - MOCK TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

- Sử dụng AJAX (JQuery) để kết nối Front-end - Back-end
- Sử dụng Mockito để viết unit test cho ứng dụng
- Triển khai ứng dụng trên các application server

BUỔI 28: BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA ÔN LUYỆN KIẾN THỨC

- Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng

BUỔI 29: BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA ÔN LUYỆN KIẾN THỨC

-  Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng

BUỔI 30: BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA ÔN LUYỆN KIẾN THỨC

-Bài tập lớn - Thực hành tạo ứng dụng web API của riêng mình
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến trúc ứng dụng
- Ổn luyện kiến thức Java core - lập trình hướng đối tượng

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết thúc khóa học lập trình web với Java học viên sẽ:

- Làm chủ kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java core, từ đó ứng dụng ngay trong thực tế để giải quyết bài toán cụ thể.

- Nắm vững cấu trúc câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Java.

- Biết cách làm việc với tập tin, các đối tượng, hệ thống thư viện, các dạng lưu trữ tập hợp.

- Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn để tương tác cùng với CSDL để thao tác với ứng dụng web động.

- Nắm vững mô hình MVC để xây dựng cấu trúc website ứng dụng tại các doanh nghiệp.

- Trang bị những kiến thức cốt lõi về Spring Framework trong Java Web.

- Giới thiệu tổng quan các Framework thịnh hành đang sử dụng tại các Doanh nghiệp.

- Nắm vững kiến thức nền tảng để xây dựng các ứng dụng bằng Java.

- Kết hợp với các tiện ích web để lập trình web với độ hoàn thiện cao.

- Xây dựng được các phần mềm, ứng dụng website động thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

- Tích lũy kiến thức tương đương với một nhân sự 01 năm kinh nghiệm.

- Giúp học viên tự tin ứng tuyển vị trí lập trình viên Java Web tại bất kỳ công ty phần mềm nào.


Công ty cổ phần Vạn Tín Việt

  • Địa chỉ : Số 326 ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Nguyễn Trãi, TP Hà Nội
  • Hotline:0936 006 058 - 024 6288 1996
  • Email: contact@softway.vn
  • Website: www.softway.vn

Hotline tư vấn 24/7 :0936 006 058

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi dùng uy tín của mình để cam kết đem tới cho khách hàng dịch vụ tiết kiệm và uy tín nhất tại Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về email: contact@softway.vn hoặc liên hệ trực tiếp hotline:0936 006 058

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

0936.006.058
0936.006.058